steiger

Aanmelden

Hier kunt u zich aanmelden als lid en verzoeken om een ligplaats
Als u eerst wat informatie wilt over prijs en beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met  staalpgil.[antispam].@wsvdebijland.nl

Anmelden

Hier können Sie sich als Mitglied registrieren und einen Liegeplatz anfragen.
Wenn Sie zuerst Informationen zu Preis und Verfügbarkeit wünschen, wenden Sie sich bitte an staalpgil.[antispam].@wsvdebijland.nl

 

 

 

Ik meld  me aan als aankomend lid van Watersportvereniging De Bijland.
Ich melde mich als aufstrebendes Mitglied von Watersportvereniging De Bijland an.

Contact privé / Kontaktdetails

Bezoekadres / Besuchsadresse

Ik kom graag in aanmerking voor een ligplaats
Ich würde mich gerne für einen Liegeplatz qualifizieren

*Loa
Is de ‘lengte over alles’, d.w.z. inclusief de preekstoel en/of een (niet in te nemen) boegspriet, aangehangen roer, of aangehangen volgboot, of andere (vaste) voor- of achterwaarts uitstekende delen

Ist die 'Gesamtlänge', dass heist einschließlich der Kanzel und/oder eines Bugspriets (nicht zu nehmen), eines angebrachten Ruders oder eines angebrachten Bootes oder anderer (fester) vorwärts oder rückwärts hervorstehender Teile)

*boa
Is de breedte over alles, dat will zeggen inclusief zijzwaarden of andere (vaste) uitstekende delen

Ist die Breite über alles, dass heist einschließlich Seitenschwerter oder anderer (fester) hervorstehender Teile)

Volgboot/bijboot
Dit is een vaartuig, dat niet langer is dan de breedte van het pleziervaartuig waarbij het hoort en in de davits hangt of op het moederschip is geplaatst

Stützboot/Beiboot
Ein Schiff, das nicht länger ist als die Breite des Sportboots, in dem es sich befindet oder in den Davits hängen soll das Mutterschiff)

Financieel / Finanziell

Zonder automatische incasso is het lidmaatschap / ligplaats niet mogelijk
Eine Mitgliedschaft / ein Liegeplatz ist ohne Lastschrift nicht möglich

Met het verzenden van dit formulier ga ik akkoord met;

  • automatische incasso door Stichting Steigerexploitatie WSV De Bijland
  • de geldende tarieven
  • huishoudelijk regelement van de vereniging
  • AVG verklaring

Mit dem Absenden dieses Formulars stimme ich zu:

  • Lastschrift durch Stichting Steigerexploitatie WSV De Bijland
  • die geltenden Preise
  • Hausordnung des Vereins
  • der AVG-Erklärung des Vereins

Uitsluitend de Nederland tekst is rechtsgeldig. De Duitse tekst dient slecht als hulpmiddel voor Duitstalige geïnteresseerden.

Afronding aanvraagformulier
Die Fertigstellung des Antragsformulars


Enkele belnagrijke punten uit ons huishoudelijk regelement:

Ligplaatsen voor schepen worden alleen toegewezen aan leden, buitengewone leden of aspirant-leden van de vereniging en wel één ligplaats per lid.
De winterligplaatsen worden jaarlijks opnieuw toegewezen.
Onderverhuur van het schip of van de ligplaats is niet toegestaan.
Leden met een vaste zomerligplaats worden geacht gebruik te willen maken van een winterligplaats, indien op 1 november hun schip zich nog zonder geldige reden aan de steiger bevindt.
De ligplaatsen voor het zomerseizoen worden, behoudens opzegging, jaarlijks gecontinueerd.
Een eventuele opzegging door de leden dient voor 15 februari schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld. Indien niet aan alle vermelde voorwaarden is voldaan blijft men het liggeld voor het aankomende zomerseizoen verschuldigd.

Einige wichtige Punkte aus unsere Hausordnung :
Schiffsliegeplätze werden nur an Mitglieder, außerordentliche Mitglieder oder angehende Mitglieder des Vereins vergeben, ein Liegeplatz pro Mitglied.
Die Winterliegeplätze werden jährlich neu vergeben.
Eine Untervermietung des Schiffes oder des Liegeplatzes ist nicht gestattet.
Mitglieder mit einem festen Sommerliegeplatz gelten als benützungswillig, wenn ihr Schiff am 1. November ohne triftigen Grund noch an der Anlegestelle liegt.
Die Liegeplätze für die Sommersaison werden jährlich fortgesetzt, sofern nicht gekündigt wird.
Eine Kündigung durch die Mitglieder muss dem Vorstand bis zum 15. Februar schriftlich mitgeteilt werden. Werden nicht alle genannten Voraussetzungen erfüllt, bleibt das Liegegeld für die kommende Sommersaison fällig.