Wegwijs. Informatie voor niewe leden

 

Huishoudelijk regelement (PDF)

 

Geschaftsregeln (PDF)

 

Statuten WSV de Bijland (PDF)

 

Klein vaarbewijs informatie (PDF)

 

Privacyverklaring

 

Privacy policy (PDF)

 

Datenschutzerklärung

 

Aanmelden

 

Tarieven

 

 

Hoeveel water heb ik nodig?

We kijken daarbij naar de waterstand bij Lobith en hanteren zelf de vuistregel “diepgang + 7 m”.

Dus als het bij Lobith bijvoorbeeld +8 NAP is, dan kun je met een diepgang van 1 m goed terecht op de Bijland.  Dan zijn er nog wel wat plekken die beter kunt mijden.

Deze kaart geeft de bodem van de Bijland in meters ten opzichte van NAP. Dit is de stand van zaken in 2020  (Met dank aan Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen)

Voorbeeld; bij een waterstand van 8 meter +NAP is het daar waar het rood gekleurd is (+6 tot +7 ANP is aangegeven is het dus 1 à  2 meter diep.

Dieptekaart van de plas (PDF)
Op A4 formnaat. Handig om in kleur uit te printen en te plasticficeren.

 

dieptekaart-de-bijland-2020-1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring 

(Houdt uw tefoon horizontaal)


Dit is de privacyverklaring van Watersportvereniging De Bijland gevestigd te Zevenaar, Babberichseweg 77 6905JS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40121265, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: PRIVACY apestaartje WSVDEBIJLAND.NL.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

.

Onderzoeken of u lid kan worden

 

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Dagelijks bestuur

·    Voorzitter

·    Secretaris

·    Penningmeester

En

 

·    Watersportverbond

Administratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Dagelijks bestuur

·    Voorzitter

·    Secretaris

·    Penningmeester

Het verrichten en versturen van aankopen

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Dagelijks bestuur

·    Voorzitter

·    Secretaris

·    Penningmeester

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

LET OP: staan er commerciële boodschappen in de nieuwsbrief dan is wél toestemming nodig

Zolang als men aangemeld is.

Dagelijks bestuur

·    Voorzitter

·    Secretaris

·    Penningmeester

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

·   Sponsoren

·   Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Dagelijks bestuur

·    Voorzitter

·    Secretaris

·    Penningmeester

 

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatieen taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretaris
E-mail: privacy apestaartje wsvdebijland.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung

 

(Halten Sie Ihr Handy horizontal)

Dies ist die Datenschutzerklärung des Wassersportverbandes De Bijland in Zevenaar, Babbericheweg 77 6905JS, eingetragen im Handelsregister der Handelskammer unter der Nummer 40121265, nachstehend "der Verband" genannt.

Bewusst oder unbewusst teilen Sie persönliche Informationen mit uns. Wir halten es für wichtig, dass Ihre persönlichen Daten mit Sorgfalt behandelt werden. Deshalb haben wir Ihnen in dieser Erklärung erklärt, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen und welche Rechte Sie haben. Wenn Sie Fragen zum Lesen dieser Erklärung haben, senden Sie Ihre Frage bitte per E-Mail an: PRIVACY apestaartje WSVDEBIJLAND.NL

In der folgenden Tabelle finden Sie schnell und einfach den Zweck, für den wir Ihre persönlichen Daten erfassen, wie lange wir sie speichern und wer diese persönlichen Informationen von uns erhält.Privacyverklaring

 

Zweck

Welche persönlichen Daten

Basis

der Lagerzeit

Empfänger

 

 

 

 

 

Untersuchen Sie, ob Sie Mitglied werden können

 

und

 

die Durchführung der Beitrittsvereinbarung.

• Vorname

• Nachname

• Adresse

• Geburtsdatum

• Telefonnummer

• E-Mail-Adresse

Durchführung des Vertrags

Wenn Sie während der Laufzeit des Vertrages Mitglied werden. Wenn Sie nicht Mitglied werden, werden Ihre Daten so bald wie möglich innerhalb von 6 Monaten

Tägliche Verwaltung

• Vorsitzender

• Sekretärin

• Schatzmeister

 

Und

 

• Wassersportverband

Administration

• Vorname

• Nachname

• Adresse

• Telefonnummer

• E-Mail-Adresse

• Bankverbindung

• Zahlungsdetails

Durchführung des Vertrags

Ausführung der Vereinbarung Während der Laufzeit des Vertrages und bis zu 2 Jahren danach, dann nur in der Finanzverwaltung für 7 Jahre.

Tägliche Verwaltung

• Vorsitzender

• Sekretärin

• Schatzmeister

 

Käufe tätigen und versenden

• Vorname

• Nachname

• Adresse

• Telefonnummer

• E-Mail-Adresse

• Bankverbindung

• Zahlungsdetails

Durchführung des Vertrags

Ausführung der Vereinbarung Während der Laufzeit des Vertrages und dann nur in der Finanzverwaltung für 7 Jahre.

Tägliche Verwaltung

• Vorsitzender

• Sekretärin

• Schatzmeister

Senden Sie digitale Nachrichten, einschließlich Newsletter

• Vorname

• Nachname

• E-Mail-Adresse

Durchführung des Vertrags

So lange man sich registriert hat.

Tägliche Verwaltung

• Vorsitzender

• Sekretärin

• Schatzmeister

Senden Sie Nachrichten von Dritten, einschließlich Sponsoren.

• Vorname

• Nachname

• E-Mail-Adresse

Erlaubnis

So lange man sich registriert hat.

• Sponsoren

• Andere Verbände

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

• Cookies (für weitere Informationen siehe unter der Überschrift Cookies)

• IP-Daten

Erlaubnis

Jedes Mal, wenn unsere Website besucht wird. Diese Daten werden so schnell wie möglich anonymisiert.

• Website-Administrator

• Analysetools

Nach Beendigung der Mitgliedschaft anzugehen. Zum Beispiel für eine Wiedervereinigung oder ein besonderes Ereignis.

• Vorname

• Nachname

• Adresse

• Telefonnummer

• E-Mail Adresse

Erlaubnis

Solange die Zustimmung nicht widerrufen wurde

Tägliche Verwaltung

• Vorsitzender

• Sekretärin

• Schatzmeister

Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die mit den Seiten einer Website gesendet und vom Browser auf Ihrem Computer, Tablet oder Mobiltelefon gespeichert wird. Wir verwenden Cookies, um Ihnen beim Besuch unserer Webseiten, die einfacher zu benutzen sind, mehr Service zu bieten. Cookies stellen beispielsweise sicher, dass Sie auf einer Website angemeldet bleiben können oder dass Ihre Einstellungen wie Standort- und Spracheinstellungen nicht vergessen werden. Wir können durch Cookies sehen, wie oft unsere Webseiten - und welche Seiten - von Besuchern gesehen werden.

Um bestimmte Cookies zu platzieren, müssen Sie zuerst die Erlaubnis erteilen, bevor diese Cookies verwendet werden dürfen. Diese Berechtigung ist nicht, ob und Respekt erforderlich, wenn es technisch notwendig ist (funktionalen) Cookies und analytische Cookies im Sinne der anwendbaren Rechtsvorschriften wie Artikel 11.7A Absatz 3 Telekommunikation und die elektronische Kommunikation Verordnung.

Sie können Ihre Zustimmung zu Cookies jederzeit widerrufen, indem Sie Ihre Interneteinstellungen ändern. Weitere Informationen zum Ein- und Ausschalten und Entfernen von Cookies finden Sie in der Hilfe Ihres Browsers.

Bereitstellung von personenbezogenen Daten an Dritte
Ohne Ihre Zustimmung wird der Verein Ihre persönlichen Daten nur dann an Dritte weitergeben, wenn dies für die Erfüllung der Vereinbarung, die der Verein mit Ihnen hat, notwendig ist, es sei denn, der Verband ist gesetzlich verpflichtet, Ihre persönlichen Daten diesen Dritten mitzuteilen. In der Tabelle am Anfang der Datenschutzerklärung finden Sie eine Übersicht über die Situationen, in denen personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben werden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Sie haben das Recht, den Verband um Einsicht in Ihre persönlichen Daten zu ersuchen (es sei denn, der Verband ist nicht verpflichtet, diese Überprüfung auf der Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung durchzuführen) und Ihre Daten ergänzen, entfernen oder schützen. Sie müssen sich mit einer solchen Anfrage identifizieren. Wenn Sie möchten, dass Ihre Daten gelöscht werden, wird der Verband diese Löschung an alle anderen Organisationen weitergeben, die die relevanten Daten von der Vereinigung erhalten haben.

Sicherheit von persönlichen Daten
Der Verein trifft geeignete Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, unberechtigtem Zugriff, Veröffentlichung und rechtswidriger Verarbeitung zu schützen. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass nur die notwendigen Personen Zugriff auf Ihre Daten haben, der Zugriff auf die persönlichen Daten geschützt ist und unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden.

Minderjährige
Wenn Sie sich als Minderjähriger registrieren möchten, müssen Sie eine ausdrückliche Erlaubnis von Ihrem Elternteil oder Vormund geben.

Links zu anderen Websites
Die Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die Webseiten des Vereins. Andere Websites können ihre eigenen Datenschutzrichtlinien verwenden. Der Verband empfiehlt, dass Sie immer die entsprechenden Datenschutzerklärungen dieser Websites für die Nutzung anderer Websites konsultieren.

Änderung der Datenschutzerklärung
Der Verein passt seine Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit an, um sie auf dem neuesten Stand zu halten. Die neueste Version unserer Datenschutzerklärung wird immer auf den Websites enthalten sein. Der Verband empfiehlt Ihnen deshalb, die Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen. Im Falle von wesentlichen Änderungen wird der Verein alles tun, um Sie per E-Mail und über die Websites zu informieren.

Kontaktinformationen
Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder den Verein auffordern, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren und / oder zu löschen, können Sie uns über die folgenden Kontaktdaten erreichen:

Verantwortlich:              Sekretär
E-Mail:                          privacy apestaartje wsvdebijland.nl

Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
Selbstverständlich helfen wir Ihnen gerne weiter, wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten beschweren. Auf der Grundlage der AVG haben Sie auch das Recht, bei der niederländischen Datenschutzbehörde eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzureichen. Sie können sich hierzu an die niederländische Datenschutzbehörde wenden.